Belangstellend (gewoon) lid

Rechten:

 • Deelname aan alle clubactiviteiten
 • Ontvangst van driemaandelijks clubblad UITLAAT
 • Gratis plaatsen van (niet commerciële) advertenties in clubblad of nieuwsbrief.
 • Verkrijgen van technische raadgevingen
 • Informatie over het bestuursbeleid
 • Advies geven voor het bestuursbeleid
 • Aanwezigheid op jaarlijks treffen
 • Als lid recht op een financieel aantrekkelijke verzekering

Plichten:

 • Jaarlijks betalen van lidgeld 45 Euro (en evt. toetredingsgeld 15 Euro)
 • De naam van de club geen schade toebrengen
   

Effectief lid

Rechten:

 • Alle rechten zoals een belangstellend lid
 • Aanwezig zijn op de algemene en/of statutaire vergadering
 • Vertegenwoordigd zijn op een algemene vergadering door een ander effectief lid
 • Plaatsen van een punt op de agenda van de algemene vergadering met 1/20 van het totaal aantal effectieve leden
 • Stemrecht op de algemene vergadering voor wijziging van statuten, benoeming of afzetting van beheerders, uitsluiting van leden
 • Goedkeuring van jaarrekening en begroting, ontbinding van de vereniging

Plichten:

 • Zoals belangstellend lid
 • Jaarlijks lidgeld betalen
 • Zich schriftelijk kandidaat stellen
 • Aanvaard worden door de raad van bestuur met een gewone meerderheid
 • Aanwezigheid op de algemene vergadering
 • Opmerking: Men kan effectief lid zijn met een bepaalde taak u door de raad van bestuur toevertrouwd (Activiteiten coördineren, clubartikelen verkopen enz.).
   

Bestuurder

Rechten:

 • Zoals een effectief lid
 • Aanwezigheid op bestuursvergaderingen
 • Vertegenwoordiging door een ander bestuurder
 • Stemrecht op bestuursvergaderingen
 • Onder bepaalde voorwaarden overdracht van bevoegdheden aan zijn leden of aan derden

Plichten:

 • Zoals effectief lid
 • Beleidsbeslissingen nemen in het belang van de vereniging
 • De hem opgelegde taken naar best vermogen vervullen
 • Opmaken van de jaarlijkse begroting en rekening en deze ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering
 • Jaarlijks lidgeld betalen
 • Effectief lid zijn
 • Zich schriftelijk kandidaat stellen
 • Benoemd worden op de algemene vergadering door de effectieve leden
 • Opmerking: Men kan bestuurder zijn en mede het beleid bepalen door stemrecht op vergaderingen van de raad van bestuur en verder geen taak vervullen
   

Afgevaardigd bestuurder

Rechten:

 • Zoals bestuurder
 • Vertegenwoordiging van de vereniging tegenover derden
 • Gebruik van de maatschappelijke handtekening
 • Beperkte beslissingen nemen, die in de lijn liggen van het beleid van de raad van bestuur

Plichten:

 • Zoals bestuurder
 • Jaarlijks lidgeld betalen
 • Benoemd worden door de raad van bestuur
   

Adviseur aan de raad van bestuur

Rechten:

 • Eventuele ontvangst van een vergoeding of honorarium
 • Aanwezigheid op bestuursvergaderingen waarop hij door de raad van bestuur werd uitgenodigd
 • Geen stemrecht uit hoofde van zijn functie

Plichten:

 • Naar best vermogen specifieke,technische of juridische informatie geven betreffende het verenigingsleven in het algemeen en het verenigingsleven van de club in het bijzonder
 • Taken die hem door de raad van bestuur zijn toevertrouwd, naar best vermogen uitvoeren
 • Aangesteld worden door de raad van bestuur